De Julianasluis

De bestuurlijke afstemgroep stemt in met producten eerste fase."


Stap dichter bij een beter bereikbare Gouwe

Gepubliceerd op 14 november 2018

Een duurzame, landelijke en bereikbare regio. Dat is waar de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de Regio Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen aan werken in het gebied rondom de Gouwe. In 2018 zijn de partijen de Programmatische Aanpak Gouwe gestart. De aanpak heeft tot doel om bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied op te lossen en economie te versterken. Dit staat in de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe waarmee de betrokken bestuurders maandag 5 november 2018 instemden.


Om de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknelpunten op te lossen en de economie te versterken zijn de afgelopen maanden samen met partners en belanghebbenden in het gebied rondom de Gouwe vijf scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld en doorgerekend. Op 5 november is naast de instemming met de gebiedsvisie bovendien geadviseerd om in fase 2 van de Programmatische aanpak Gouwe toe te werken naar één gezamenlijk Uitvoeringsprogramma dat opgebouwd kan worden uit de hoofdoplossingsrichtingen van drie van deze vijf scenario’s.
Het betreft de hoofdoplossingsrichtingen uit de scenario’s ‘Sterke Gouwe’, ‘Oeververbinding Noord’en ‘Ringwegen’.  Het eerste scenario focust op een vlotte en veilige doorvaart, in het scenario ‘Oeververbinding Noord’ wordt een nieuwe oost-west verbinding voorgesteld waarmee de hefbruggen en de kernen worden ontlast en in scenario ‘Ringwegen’ zijn alternatieve noord-zuidverbindingen het uitgangspunt. De bestuurders voegden daaraan toe om ook kansrijke elementen met toegevoegde waarde te benutten uit de scenario’s ‘Optimalisatie’ en ‘Oeververbinding Midden’, dit met uitzondering van een verbinding door het Gouwebos. Bekijk ook de presentatie waarin de verschillende scenario's te zien zijn.
Naar verwachting nemen de betrokken besturen in december 2018 een besluit over de gebiedsvisie en de oplossingsrichtingen in een drietal bereikbaarheidsscenario’s. Deze scenario’s worden in fase 2 van de Programmatische Aanpak Gouwe nader onderzocht.

Korte Termijn maatregelen

Vooruitlopend op de besluitvorming neemt de provincie Zuid-Holland met betrekking tot de brugbediening Gouwe al snel maatregelen. Al op korte termijn wordt onderzocht op welke manier vaar- en wegverkeer beter op elkaar aangesloten kunnen worden. Per 1 april 2019 worden schepen gegroepeerd bij de Julianasluis en de Spoorbrug Alphen aan den Rijn/Gouwesluisbrug (zowel de heen- als terugvaart). In de spits mag recreatievaart uitsluitend met beroepsvaart onder bruggen meevaren: er zijn dan geen aparte brugopeningen voor recreatievaart in de spits. Buiten de spits vaart recreatievaart zo veel mogelijk mee met beroepsvaart. Dit levert tijdwinst op doordat het omhoog en omlaag gaan van de hefbruggen maar één keer plaatsvindt voor meerdere schepen tegelijk. Er komen daardoor minder, maar wel iets langere brugopeningen.