hefbrug boskoop

“Als waterschap willen wij pro-actief, in een vroeg stadium aan een programma als Beter Bereikbaar Gouwe deelnemen om het grote belang van water, bodemdaling en klimaatadaptatie in het project te onderstrepen.”

Hoogheemraad Sjaak Langeslag


een beter bereikbaar Gouwe


Aanleiding van Beter Bereikbaar Gouwe, eerder bekend als  Programmatische aanpak Gouwe, zijn de verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in Alphen, Boskoop en Waddinxveen. De programmatische aanpak levert oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek en om de economie en leefbaarheid te verbeteren.


Brede aanpak

In het gebied spelen veel samenhangende vraagstukken. Om hier oplossingen voor te bieden, hebben we een integrale gebiedsvisie en enkele scenario’s met maatregelpakketten voor een betere bereikbaarheid opgesteld (besluitvorming eind 2018) en werken we aan een uitvoeringsprogramma (besluitvorming 2021). Beter Bereikbaar Gouwe geeft onder meer vervolg aan de Lange termijnverkenning Boskoop en omstreken, die begin 2018 is afgerond met een rapportage.

Scope

De geografische afbakening richt zich op het gebied rondom de Gouwe binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen. Zie de afbeelding hiernaast. Het uitvoeringsprogramma zal effect hebben op een groter gebied.

Uitgangspunt voor de uitwerking van de huidige scenario's zijn alle 'harde plannen', waarover uitvoeringsbesluiten zijn genomen. Tot deze harde plannen behoren de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan, de Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen in Hazerswoude-Dorp.