hefbrug boskoop

“Als waterschap willen wij pro-actief, in een vroeg stadium aan een programma als Beter Bereikbaar Gouwe deelnemen om het grote belang van water, bodemdaling en klimaatadaptatie in het project te onderstrepen.”

Hoogheemraad Sjaak Langeslag

Een Beter Bereikbaar Gouwe


Het gebied op en rond de Gouwe vraagt om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook kan de economie worden versterkt. Daarom is er het programma Beter Bereikbaar Gouwe, eerder bekend als Programmatische aanpak Gouwe. In dit programma werken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland, de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland samen.


Brede aanpak

De verkeers- en bereikbaarheidsknelpunten in het gebied hangen nauw samen. Als er een file staat, kiezen automobilisten voor een andere route. En het gaat niet alleen over wegverkeer, maar ook over scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer. Daarom is er in 2018 een gebiedsvisie ontwikkeld en zijn enkele scenario’s opgesteld. De scenario’s zijn mogelijke oplossingen voor een knelpunt. Dit is samen met diverse belanghebbenden voorbereid.

De gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap hebben eind 2018 besloten om de maatregelen uit een aantal scenario’s verder uit te laten werken. Deze scenario’s omvatten 26 mogelijke maatregelen om de knelpunten op te lossen. Deze maatregelen worden vanaf 2019 verder onderzocht, samen met belanghebbenden uit het gebied. In 2020 en 2021 nemen de volksvertegenwoordigers van de overheden in twee stappen een besluit.

Gebied

Het programma richt zich op het gebied rondom de Gouwe, globaal tussen de N11, A12 en de N209, Bodegraven. De uitvoering zal effect hebben op een groter gebied.

Het programma richtte zich eerst met name op de knelpunten in Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen (zie de kaart hiernaast). Eind 2018 werd duidelijk dat problemen én oplossingen zich ook bevinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze gemeente is daarom in 2019 deelnemer geworden aan  het programma.

Analyse

In de kaart hiernaast komen de knelpunten en de ambities in het gebied terug. Daarnaast is er gekeken naar diverse ontwikkelingen in het gebied en naar rapporten en studies. Zoals de Lange Termijn Verkenning Boskoop en omstreken en de Planstudie N207 Zuid. Zie ook de Gebiedsvisie en de bestuurlijke documenten uit fase 1 (vooral het rapport B Bereikbaarheidsscenario’s).

Harde plannen

Uitgangspunt voor de uitwerking van de scenario's zijn alle 'harde plannen', waarover uitvoeringsbesluiten zijn genomen door Provinciale Staten. Tot deze harde plannen behoren de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan, maatregelen in Hazerswoude-Dorp.