Hefbrug van Waddinxveen

participatie


We werken stap voor stap naar de uitvoering toe. Dit doen we, de overheden, zoveel mogelijk samen met belanghebbenden in het gebied. Uiteindelijk besluiten volksvertegenwoordigers, gemeenteraden en Provinciale Staten over de maatregelen. Het programma bestaat uit drie fasen.


Fase 1 (2018): van knelpunten naar 26 mogelijke maatregelen

In 2018 is een gebiedsvisie gemaakt en zijn enkele scenario’s opgesteld. Dit is samen met diverse betrokkenen voorbereid. De rapporten uit fase 1 vindt u onder Documenten – fase 1.

De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben eind 2018 besloten om de maatregelen uit een aantal scenario’s verder uit te laten werken.

Het programma richtte zich eerst met name op de knelpunten in Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen. Eind 2018 werd duidelijk dat problemen én oplossingen zich ook bevinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze gemeente is daarom in 2019 deelnemer geworden aan het programma.

Fase 2 (2019 – 2022): naar één maatregelenpakket

In deze fase zijn de maatregelen stap voor stap verder uitgewerkt en beoordeeld. In een aantal rondes zijn de maatregelen onderzocht, via gesprekken, werksessies met belanghebbenden en met berekeningen van (verkeer)deskundigen.

De uitkomst van een onderzoeksronde zijn eerst aan bestuurders voorgelegd. Daarna gingen we ermee naar belanghebbenden (werksessies) en volgde een nieuwe ronde van onderzoek en aanscherping.

Rechts op deze pagina onder 'Proces en planning' vindt u een infographic van fase 2. Hierin ziet u de stappen die zijn gezet.

Fase 3 (vanaf 2022): uitwerking, uitvoeringsbesluit, plannen ter inzage en start van de uitvoering

In fase 3a werken we alle voorgestelde maatregelen verder uit. We doen onderzoek en maken schetsontwerpen. Bewoners, bedrijven en belangenorganisaties kunnen dan meedenken en -praten. Daarna nemen gemeenteraden en Provinciale Staten een uitvoeringsbesluit.

Daarna, in fase 3b, kunnen de maatregelen vertaald worden naar bestemmingsplannen of andere planologische kaders. Deze plannen liggen dan 'ter inzage'. Belanghebbenden kunnen dan formeel bezwaar maken. Wijzigingen in de bestemmingsplannen worden aangekondigd op de gemeentepagina’s in lokale media en op websites. Hierna kan de uitvoering starten.

Gezamenlijke opgave van de overheden

Beter Bereikbaar Gouwe is een gezamenlijke opgave van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, Regio Midden-Holland en Provincie Zuid-Holland. Onder aanvoering van de provincie werken de partijen samen aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid en versterking van de economie.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk neemt sinds fase 2 deel als kernpartner. Gouda en het waterschap (Hoogheemraadschap van Rijnlijn) zijn agendalid geworden, sinds medio 2019 en sinds maart 2021.

De wethouders en gedeputeerde bereiden besluitvorming voor in de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG). De daadwerkelijke besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Er wordt ook overlegd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met Rijkswaterstaat over de aansluiting A12- N11 (één van de mogelijke maatregelen is de Bodegravenboog).


Betrekken van de omgeving

We informeren en raadplegen belanghebbenden in het gebied. We houden gesprekken met bijvoorbeeld bewonersverenigingen, belangenorganisaties van verkeer, natuur, recreatie, scheepvaart, bedrijven, enzovoort. Ook kan er gereageerd worden via e-mail.

Zo krijgen we de belangen goed in beeld en de argumenten voor en tegen maatregelen. Dit verwerken we in de beoordeling van de maatregelen. Eén van de criteria in de beoordeling is draagvlak.

Ook waren er werksessies voor belanghebbenden in juli, september en oktober 2018 en in juli en december 2019. Daarna volgden online bijeenkomsten in juni en november 2020. In 2021 waren er online bijeenkomsten in juni en november.