straat met verkeer

Doel van de scenario’s is het doorrekenen van de effecten van een aantal samenhangende oplossingen


Scenario’s en oplossingsrichtingen: om mee te rekenen

Gepubliceerd op 2 oktober 2018

De komende periode zijn er informatiebijeenkomsten waar scenario’s met oplossingsrichtingen gepresenteerd worden. Het doel van scenario’s is aantal samenhangende maatregelen te beoordelen en door te rekenen op bereikbaarheids- en leefbaarheids effecten voor zowel wegverkeer, fiets, openbaar vervoer, als verkeer over het water en de effecten op veiligheid en leefbaarheid. Dat betekent dit nog ideeën zijn, en er nog niet is nagedacht over precieze ligging van zo’n oplossingsrichting. Dat volgt allemaal in de volgende fase waarin een selectie gemaakt wordt van toe te passen maatregelen en een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.


Oplossingsrichtingen

Er zijn 5 scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld. Ieder scenario vanuit een verschillende insteek en met verschillende oplossingsrichtingen De oplossingsrichtingen zijn gericht op het versterken van de economische concurrentiekracht en het creëren van een aantrekkelijk leefmilieu .

5 scenario’s

Scenario 1 heet het Optimalisatiescenario en zet in op het optimaal gebruik maken van de bestaande en geplande infrastructuur.

Scenario 2, Sterke Gouwe, geeft ruim baan aan een veilige en vlotte doorvaart over de Gouwe.

Scenario 3 en 4 gaan uit van de aanleg van een nieuwe oeververbinding en ontlasten de hefbruggen en de knelpunten binnen de kernen van Boskoop en Waddinxveen. Scenario 3 ‘Oeververbinding noord’ doet daarbij een voorstel om Hazerswoude-Dorp te ontlasten om daar de leefbaarheid te verbeteren. Scenario 4 is ‘Oeververbinding midden’ genaamd. Hierbij wordt gezocht naar een alternatieve ligging voor de oost-westverbinding waarbij meer effect is op de leefbaarheid voor Waddinxveen.

Het vijfde en laatste scenario, ‘Ringwegen’ verkent of en hoe de bereikbaarheid kan worden verbeterd, en knelpunten opgelost, als een aansluiting N11-A12 richting Den Haag niet haalbaar blijkt.


Vijf scenario's

  1. Optimalisatiescenario
  2. Sterke Gouwe
  3. Oeververbinding noord
  4. Oeververbinding midden
  5. Ringwegen