Samen toewerken naar één maatregelenpakket

Gepubliceerd op 17 maart 2021

De samenwerkingspartners in Beter Bereikbaar Gouwe werken de komende weken samen toe naar één maatregelenpakket op hoofdlijnen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in het Gouwe-gebied. Dat is de uitkomst van de bestuurlijke afstemgroep (BAG) van 3 maart. De partners bespraken in dit overleg de opgehaalde wensen en bedenkingen uit de omgeving, raden en staten.

Raden, staten en bewoners hebben zich eind vorig jaar kunnen uitspreken over vijf mogelijke maatregelenpakketten. Deze gespreksronde heeft waardevolle informatie opgeleverd en de BAG verder geholpen. Naar verwachting komen de partners na de volgende BAG eind april/begin mei met een conceptadvies voor een maatregelenpakket. Dit pakket geeft invulling aan de opgehaalde reacties en moet passen binnen het budget dat ervoor is.

Planning en besluit

Nadat het conceptadvies voor een maatregelenpakket is gegeven, informeren we raden en staten. Ook raadplegen we de omgeving over het uitwerken van de maatregelen. Dit vindt plaats van mei tot en met juni. Als fysieke bijeenkomsten dan nog steeds niet mogelijk zijn, organiseren we weer een webinar en online gesprekstafels. Naar verwachting nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten eind 2021 een besluit over het maatregelenpakket. In de fase daarna worden alle voorgestelde maatregelen vertaald naar bestemmingsplannen of andere planologische kaders.

Andere projecten

Het project N207 Zuid en de studie N206/N209 hebben raakvlakken met het programma Beter Bereikbaar Gouwe. De plannen van het project N207 Zuid zijn maatregelen die van 2023 tot 2025 worden gerealiseerd. De maatregelen die onderzocht worden binnen het programma Beter Bereikbaar Gouwe zijn aanvullend op de maatregelen van de N207 Zuid. De studie N206/N209 is een apart onderzoek dat zich richt op het oplossen van knelpunten in Zoetermeer, Zoeterwoude en omgeving. In de volgende BAG bespreken de partners de resultaten van de studie N206/N209.