Quick scan effecten W20 en aanrijroutes oeververbindingen

Gepubliceerd op 2 juni 2022

Eind 2021 en begin 2022 hebben de gemeenteraden en de Provinciale Staten een besluit genomen over het maatregelenpakket van Beter Bereikbaar Gouwe. In Provinciale Staten is besproken om een quick scan uit te laten voeren naar vijf mogelijke oplossingen in en rondom Boskoop. Ook is besproken dat de effecten van deze opties op hoofdlijnen bekend zijn bij de besluitvorming van het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N207 Zuid. De resultaten van de quick scan zijn daarom weergegeven in een bijlage bij het Ontwerp PIP N207 Zuid die is gepubliceerd op 25 mei 2022.

De vijf mogelijke oplossingen zijn: twee W20-varianten en drie locaties voor een oeververbinding, elk met een mogelijke aanrijroute. Naast een verkeerskundige doorrekening zijn de kosten, draagvlak én effecten voor de natuur per variant inzichtelijk gemaakt. Daarvoor zijn aannames gedaan en globale inschattingen gemaakt, zoals voor aanrijroutes en kosten. Binnen Beter Bereikbaar Gouwe worden deze mogelijkheden straks gedetailleerder en op meer criteria onderzocht, zoals dat in de vorige fase ook is gedaan.