14 nieuwe ideeën van bewoners en bedrijven in onderzoek


Nieuwe ideeën in onderzoek

Gepubliceerd op 9 maart 2020

De Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) adviseert veertien nieuwe ideeën van bewoners uitgebreid te onderzoeken.


Nieuwe ideeën

De nieuwe ideeën gaan vooral over wegen, fietsroutes en bruggen.

Het zijn:

 • Noordelijke verbinding Boskoop-N11

 • Brug in een noordwestelijke randweg Boskoop

 • Westelijke randweg Hazerswoude-Dorp

 • Ongelijkvloerse verbinding in Hazerswoude-Dorp

 • Omloopswetering/Baarsjeskade als nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp

 • Korte verbinding Moordrechtboog en zuidelijke rondweg Waddinxveen

 • Ongelijkvloerse kruising Brugweg/Henegouwerweg Waddinxveen

 • Doortrekken Reeuwijkse randweg tot Amaliabrug/parallelstructuur A12

 • Parallelweg N207

 • Vervangen hefbruggen Waddinxveen en Boskoop

 • Fietsverbinding Gouda-Bodegraven

 • Fietsroute Gouda-A12-Waddinxveen

 • Fietsroute Gouda-Baarsjeskade-Waddinxveen

 • Fietsroute Gouda-Alphen a/d Rijn via de Middelburgseweg

Korte termijnmaatregelen

Naast de lange termijn maatregelen, tien jaar en langer, ziet de BAG ook kansen voor maatregelen die mogelijk op korte termijn, binnen vijf jaar, zijn waar te maken. Hierbij valt te denken aan bewegwijzeringsborden en veiligheidsmaatregelen op de Gouwe.

Waardering over betrokkenheid

De BAG is verheugd over de lange lijst ideeën en de betrokkenheid van de omgeving bij het vinden van oplossingen. Alle ideeën zijn verzameld tijdens gesprekken, via e-mails en in werkbijeenkomsten met belanghebbenden. Ze zijn een alternatief of aanvulling op de 26 maatregelen die al worden onderzocht.

Toetsen van ideeën

Stapsgewijs zijn alle ideeën doorgenomen. Ideeën die al onderdeel zijn van de 26 maatregelen zijn niet mee gegaan in het verdere onderzoek. Ook niet als ze geschrapt zijn in de eerste fase van Beter Bereikbaar Gouwe, zoals het voorstel ‘aquaduct Gouwebos’. Soms vult een idee één van de bestaande 26 maatregelen aan en wordt dan mee onderzocht.

Hierna volgde een toetsing aan de volgende punten: bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, kosten, economie, maatschappelijke en technische uitvoerbaarheid, duurzaamheid, bodemdaling, water en klimaatadaptatie, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, natuur en energie.

Het resultaat is veertien kansrijke ideeën, als aanvulling op de eerder voorgestelde 26 maatregelen.

Meedenken

De veertien ideeën staan omschreven in het document Analyse 77 nieuwe ideeën, dat onder Documenten/jan-maart op deze site staat. Ze worden de komende periode uitgebreid onderzocht. Daarbij kijken we niet alleen naar wat dit betekent voor de bereikbaarheid in het gebied, maar ook naar leefbaarheid, natuur, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en draagvlak.

Er is tijd om met omwonenden en belanghebbenden in gesprek te gaan en er volgen openbare informatiebijeenkomsten medio mei. Ook is het binnenkort mogelijk online een reactie te geven op de 14 nieuwe ideeën via de pagina Denk Mee op deze website. Reageren op de nieuwe ideeën kan tot 31 maart a.s.

Besluit

Uit de totale set van 40 maatregelen wordt uiteindelijk een keuze gemaakt voor een samenhangend pakket. De samenwerkingspartners gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, het hoogheemraadschap van Rijnland, het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Midden-Holland en Provinciale Staten van Zuid-Holland streven er naar rond de zomer een concept maatregelenpakket te presenteren en er in het najaar over te besluiten. In 2021 is naar verwachting de definitieve besluitvorming over de schetsontwerpen en een uitvoeringsprogramma.