bentwoud-toegangsbord

Doel van de scenario’s is het doorrekenen van de effecten van een aantal samenhangende oplossingen


Informatiebijeenkomsten gebiedsvisie beter bereikbaar Gouwe

Gepubliceerd op 2 oktober 2018

Inwoners en belangstellenden kunnen tijdens twee avonden in oktober meepraten over de concept-gebiedsvisie en de concept-scenario’s met oplossingsrichtingen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio.


Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor een van de informatiebijeenkomsten. Deze zijn op:

  • Dinsdagavond 9 oktober in het Floragebouw, Parklaan 4, Boskoop
  • Maandagavond 15 oktober in het gemeentehuis van Waddinxveen, Beukenhof 1, Waddinxveen

U kunt op een voor u geschikt moment tussen 19.00 en 20.30 uur komen.

Oplossingsrichtingen

Er zijn 5 scenario’s met oplossingsrichtingen opgesteld. Ieder scenario vanuit een verschillende insteek en met verschillende oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen zijn gericht op het versterken van de economische concurrentiekracht en het creëren van een aantrekkelijk leefmilieu. Het doel van scenario’s is aantal samenhangende oplossingsrichtingen te beoordelen en door te rekenen op bereikbaarheids- en leefbaarheids effecten voor zowel wegverkeer, fiets, openbaar vervoer, als verkeer over het water en de effecten op veiligheid en leefbaarheid. Graag horen wij uw input op de scenario’s en oplossingsrichtingen.

Planning

Op 5 november zullen de wethouders van Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, de hoogheemraad van Rijnland, de bestuurder van regio Midden en de gedeputeerdenvan Zuid-Holland adviseren over deze gebiedsvisie en de scenario’s voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Gouwe. De reacties die gegeven worden tijdens de informatiebijeenkomsten worden hen ter kennisname aangeboden. Dit maakt het mogelijk voor de bestuurders in de regio om een zo goed mogelijk advies te geven. Dit advies vormt de basis voor één uitvoeringsprogramma met oplossingsrichtingen die de bereikbaarheidsproblematiek in de regio Gouwe oplossen en zo de economie en leefbaarheid verbeteren. Het besluit over het uitvoeringsprogramma vindt begin 2020 plaats. Daarna zal de realisatie van de eerste maatregelen starten. Dit loopt door tot 2030.

Aanleiding

Aanleiding van de Programmatische Aanpak Gouwe zijn de verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in Alphen, Boskoop en Waddinxveen.

Samenwerking

De programmatische aanpak is een gezamenlijke opgave van de gemeenten in het gebied (Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn), het Hoogheemraadschap Rijnland, de Regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland. Onder aanvoering van de provincie werken de partijen samen aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid.