groene corridor

Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, infrastructuur en economie duurzaam en evenwichtig te vormen. We zoeken samen met onze partners in de regio naar mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets."

Gedeputeerde Floor Vermeulen


samenwerking


Beter Bereikbaar Gouwe is een gezamenlijke opgave van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland. Onder aanvoering van de provincie werken de partijen samen aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid.


Betrekken van omgeving

Om de omgeving tijdig en voldoende bij het proces te betrekken en hun belangen en ideeën te kunnen meenemen bij het opstellen van de integrale gebiedsvisie, de maatregelenpakketten en het uitvoeringsprogramma worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Concreet gebeurde dit in fase 1 door workshops en interviews met belanghebbenden. De input werd in 2018 uitgewerkt tot een gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe en bereikbaarheidsscenario’s.

Belanghebbenden zijn gevraagd om hun reactie op de visie en maatregelpakketten voor betere bereikbaarheid via interviews, deze website en informatiebijeenkomsten voor inwoners. De reacties werden gebundeld en meegenomen in de rapportage aan de Bestuurlijke Afstem Groep van 5 november 2018.

Zo zijn onder meer VNO NCW, BLN Schuttevaer, Fietsersbond, Dorpsraad Boskoop, Vereniging tot behoud landelijk Waddinxveen, Vereniging Vrienden van Bentwoud, Vereniging Natuurbehoud Groenport, Actiecomité Weidelanden Hazerswoude Dorp, Greenport en Stichting Greenport, LTO Boomteelt, TLN, St. Waterrecreatie Nederland en enkele grote bedrijven aanwezig geweest bij de workshops.

In fase 2 wordt met de partners gezamenlijk toegewerkt naar een pakket van maatregelen dat bereikbaarheid, leefbaarheid en economie in het gebied verbetert en versterkt. Hieruit wordt vervolgens een uitvoeringsprogramma voorbereid. Ook hierbij zullen belanghebbenden in het gebied nauw worden betrokken.