Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, infrastructuur en economie duurzaam en evenwichtig te vormen. We zoeken samen met onze partners in de regio naar mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets."
Gedeputeerde Frederik Zevenbergen

Pakketvoorstel


Na een uitgebreide gespreksronde in 2020 is toegewerkt naar één maatregelenpakket dat over vijf tot vijftien jaar wordt uitgevoerd.

Fietsroutes, maatregelen op de Gouwe, de Bodegravenboog en een noordelijke ontsluitingsroute Boskoop. Dat zijn de maatregelen die de samenwerkende overheden voorstellen om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Gouwe-regio te verbeteren.

Het gaat op dit moment om een voorstel van de bestuurders. De besluitvorming hierover vindt later dit jaar plaats.


Kaarten

Op kaart 1 staan alle maatregelen uit het pakket. Hierna volgt een uitleg van elke maatregel. Informatie over de verkeerseffecten vindt u in het rapport ‘Concept-maatregelenpakket’ onderaan. Op kaart 2 staan de mogelijke routes voor W20.

Bodegravenboog (W9)

De Bodegravenboog zorgt voor een directe aansluiting van de A12 en N11. Hierdoor is het voor verkeer dat géén bestemming heeft in het Gouwe-gebied aantrekkelijker om via de A12 en N11 te rijden. De Bodegravenboog heeft een groot oplossend vermogen en veel draagvlak in de regio.

De regio en het Rijk bespreken de maatregel in het kader van het MIRT A12 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De volgende stap is een Rijksbesluit om een verkenning uit te voeren naar de aansluiting. Maar we wachten eerst op de uitkomsten van een geotechnisch onderzoek dat momenteel plaatsvindt.

Noordelijke ontsluitingsroute Boskoop (W20)

Met deze 60-kilometerweg ontstaat op de middellange termijn een extra ontsluiting voor Boskoop. Op deze weg kan op lange termijn een aquaduct aansluiten, zodra er budget is. Dan is er een snelle oost-westroute, inclusief extra oeververbinding. Ook is het dan mogelijk om de leefbaarheid op de Zijde te vergroten door deze af te sluiten voor vrachtverkeer.

Waar de route precies komt, wordt verder onderzocht. Er zijn drie tracés mogelijk, waarvan W20-1 en W20-2 drie aansluitingsopties op de N11 hebben.

 • Oorspronkelijke route (W20-1)

De route loopt tussen het Jagerspad in Boskoop en De Schans in Alphen aan den Rijn. Met deze weg is een aquaduct op lange termijn mogelijk. De weg maakt in Boskoop gebruik van bestaande wegen en er komt een onderdoorgang bij de bestaande spoorkruising bij Paddegat.

Aansluitingsopties N11:

 • Noord: via de bestaande brug over de N11 en dan via bestaande wegen. Onderdeel hiervan is het ongelijkvloers maken van de bestaande spoorkruising bij de Schans.
 • Midden: via de bestaande brug over de N11 en dan via een nieuwe weg naar de Gouwelandenlaan, inclusief spooronderdoorgang.
 • Zuid: langs de N11, inclusief spooronderdoorgang.

Voor tracé W20-1 via de noordelijke aansluiting bleek in het voortraject weinig draagvlak te zijn. Gebaseerd op voorstellen uit de omgeving onderzoeken we daarom nog twee andere tracés (W20-2 en W20-3) en twee aansluitingen op de N11 (midden en zuid).

 • Alternatieve route oostzijde spoor (W20-2)

Deze route loopt vanaf de Burgemeester Smitweg en/of Compierekade naar het oosten, onder het spoor door en buigt dan af naar het noorden. Met deze route wordt zoveel mogelijk voorgesorteerd op een toekomstig aquaduct. De spooronderdoorgang ten noorden van Boskoop wordt ontworpen en begroot als 80-kilometerweg. Of dat wenselijk is of niet, moet blijken uit onderzoek.

De aansluiting op de N11 kan op drie manieren, zoals beschreven bij W20-1.

 • Westelijke route (W20-3)

De route begint op de Burgemeester Smitweg (en/of Compierekade) en buigt ruim voor het spoor en het Zaans Rietveld af naar de N11. Deze route sluit direct aan op de N11 (aansluiting 9 Alphen aan den Rijn centrum). Deze route heeft geen nieuwe onderdoorgangen onder het spoor.

Fietsroutes

Om het geld zo nuttig mogelijk te besteden, is voorrang gegeven aan twee routes. Hier fietsen de meeste mensen in de regio. En met deze routes zijn er straks een hele goede noord-zuid- én een oost-westverbinding. Op beide fietsroutes willen we zoveel mogelijk verbeteringen doorvoeren.

Toelichting op de routes:

 • Noord-zuidroute, van Alphen aan den Rijn naar Gouda (OVF1c)

De spoorlijn tussen Gouda en Alphen aan den Rijn is een directe verbinding, die ook alle belangrijke locaties binnen de drie gemeenten aan doet. Langs een groot deel van het spoor ligt een vrijliggend fietspad. Dat kan worden verbeterd tot een hoogwaardige fietsverbinding die goed aansluit op de stations. Het is dan nog makkelijker om van de fiets op de trein over te stappen, of andersom. Binnen de kernen van Waddinxveen en Boskoop zijn nu al diverse goede fietspaden die onderdeel kunnen zijn van deze fietsroute.

 • Oost-westroute, van Bodegraven naar Gouda (OVF1d)

Op deze route worden twee belangrijke fietspaden verbeterd: de route buitenom, via de Bloemendaalseweg in Gouda en dan langs de A12 en de Goudseweg N459. En de route door de bebouwde kom via de Bodegraafse Straatweg, Raadhuisweg, Zoutmansweg (onder de A12 door) richting Bodegraven langs de Goudseweg N459.

Lees meer op de website van de provincie Zuid-Holland.

Maatregelen op de Gouwe

Op de Gouwe komen wachtplaatsen voor recreatieboten (nummers 1 op kaart 1), zodat ze veilig op de volgende brugopening kunnen wachten. Het gaat om steigers bij de spoorbrug Alphen aan den Rijn, nabij de hefbrug Boskoop en bij de spoorburg Gouda. Aan de steigers kunnen zes recreatieboten liggen.

Bij de hefbruggen worden de wegverkeerslichten beter afgestemd op de scheepvaart (nummers 2 op kaart 1). Als schepen de hefbruggen naderen, krijgt het wegverkeer langer groen licht. Daardoor staat er minder verkeer voor de verkeerslichten als de brug open is.

Overige afspraken

 • Ontsluiting Reeuwijk-Dorp (W24)

Over een nieuwe ontsluiting bij Reeuwijk-Dorp (W24) is afgesproken dat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen samen in overleg gaan over de verkeersdrukte op de Brugweg en het sluipverkeer in Reeuwijk-Dorp en omgeving.

 • Noordeinde en N207 Henegouwerweg

Als de (Verlengde) Bentwoudlaan is aangelegd, gaan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen in overleg over hoe het doorgaande verkeer op het Noordeinde beperkt kan worden.

 • Tunnel(bak) en aquaduct

De omgeving en de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn hebben de wens uitgesproken voor een aquaduct ten noorden van Boskoop en een tunnel(bak) onder de N209 in Hazerswoude-Dorp. Maar deze wensen passen niet in het budget van € 50 miljoen. De samenwerkingspartners willen deze maatregelen wel op lange termijn uitvoeren en hier studies naar doen. Als hier in de toekomst geld voor is, kunnen gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten om deze maatregelen te realiseren.

Beter Bereikbaar Gouwe neemt de adviezen van de studie N206/N209 mee in het voorstel voor een onderzoek naar de tunnel(bak). Bij de noordelijke ontsluitingsroute Boskoop wordt zoveel mogelijk voorgesorteerd op een toekomstig aquaduct.