Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, infrastructuur en economie duurzaam en evenwichtig te vormen. We zoeken samen met onze partners in de regio naar mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets."

Gedeputeerde Floor Vermeulen

pakketten


Van 40 maatregelen naar pakketten van maatregelen

In 2019 en 2020 is uitgebreid onderzoek gedaan naar veertig maatregelen op inhoud en draagvlak. Het gaat om maatregelen voor fiets, bereikbaarheid openbaar vervoer, vaarwegen en wegen.

Uit deze veertig maatregelen zijn vijf pakketten van maatregelen samengesteld.

Elk pakket lost zoveel mogelijk knelpunten op met zo weinig mogelijk negatieve effecten. In alle vijf pakketten zitten dezelfde voorstellen voor de fiets, bereikbaarheid van openbaar vervoer en de vaarroute Gouwe. Het verschil zit in de maatregelen voor de wegen. In elk pakket zitten twee tot drie maatregelen voor wegen. De vijf voorgestelde pakketten zijn:

 1. Boog en Noord
 2. Boog en West
 3. Noord-Zuid route en Reeuwijk-Dorp
 4. Boog, Noord-Zuid route en Reeuwijk-Dorp
 5. Boog en parallelstructuur A12

Inhoud in het kort

Hierna staan de vijf pakketten in een schema met een uitleg van de wegmaatregelen, het draagvlak en de kosten. Een uitgebreide weergave van de verkeerseffecten vindt u in de memo Keuzeopties rechts onderaan op deze pagina. Een overzicht van de 40 mogelijke maatregelen treft u rechts hiernaast.

Pakket 1 Boog en Noord

Met dit pakket wordt de noord-zuid route via hoofdwegen versterkt door de Bodegravenboog aan te leggen. Ook heeft dit pakket een extra verbinding in het noorden, die op langere termijn kan worden aangepast of uitgebreid met een oeververbinding (oost-west).

Toelichting op de wegmaatregelen:

 • Bodegravenboog:

Met de aanleg van de Bodegravenboog kan het regionaal doorgaand verkeer beter gebruik maken  van de hoofdwegen, omdat dat dit sneller is dan binnendoor. De hoeveelheid verkeer op de N207 en op de N209 bij Hazerswoude-Dorp neemt af. Dit heeft ook effect op de kleinere wegen rondom de kern van Hazerswoude-Dorp. Sluipverkeer op andere wegen wordt minder. De directe omgeving van de Bodegravenboog wordt beter bereikbaar, zoals woonwijken en bedrijventerreinen.

Er zijn diverse tracés en aansluitingen van de N11 op de A12 mogelijk.
Voor de Bodegravenboog is veel draagvlak.

 • Noordelijke route Boskoop:

Met deze 60-kilometerweg ontstaat een extra noord-zuid route. Er zijn diverse mogelijkheden voor een route en een aansluiting op de N11 en het bestaande wegennet bij Boskoop; dit moet nog verder worden uitgewerkt. De bestaande spoorkruisingen moeten worden aangepast naar ongelijkvloerse kruisingen, omdat er meer verkeer over het spoor rijdt.

De effecten van deze weg zijn te merken in Boskoop en directe omgeving. De aansluiting op het bestaande wegennet zorgt in noord-west Boskoop voor een toename van verkeer op de wegen naar de nieuwe route. Op de Zijde zorgt deze maatregel voor minder verkeer. Op de lange termijn is uitbreiding naar een oost-westverbinding over/onder de Gouwe mogelijk. Er is beperkt draagvlak voor deze maatregel.

De aanleg van dit pakket kost ongeveer 50 miljoen euro. Daarbij gaat circa 10 miljoen naar de Bodegravenboog als regiobijdrage (de verwachting is dat de overige kosten worden gedragen door het Rijk en eventueel andere partijen).

Pakket 2 Boog en West

Met dit pakket wordt de noord-zuid route via hoofdwegen versterkt door de Bodegravenboog aan te leggen én een westelijke randweg bij Hazerswoude-Dorp om de knelpunten in het dorp op te lossen.

Toelichting op de wegmaatregelen:

 • Bodegravenboog:

Met de aanleg van de Bodegravenboog maakt regionaal doorgaand verkeer meer gebruik van de hoofdwegen, omdat  dit sneller is dan binnendoor. Het verkeer op de N207 en op de N209 bij Hazerswoude-Dorp neemt af. Sluipverkeer op andere wegen wordt minder. De directe omgeving van de Bodegravenboog wordt beter bereikbaar, zoals woonwijken en bedrijventerreinen.

Er zijn diverse tracés en aansluitingen van de N11 op de A12 mogelijk.
Voor de Bodegravenboog is veel draagvlak.

 • Westelijke randweg Hazerswoude-Dorp

De leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp verbetert, omdat een deel van het verkeer via de westelijke randweg rijdt. Op delen van de Hoogeveenseweg wordt het rustiger. Op de N209 ten noorden van Hazerswoude-Dorp neemt het verkeer toe vanaf de N11 en ook op de  N209 ter hoogte van Zoetermeer. Het verkeer op de N207 en Bentwoudlaan neemt beperkt af.

De weg kan nabij de Hogesnelheidslijn (HSL) komen te liggen of in de buurt van de hoogspanningsmasten. Wel moet dan rekening gehouden worden met ondergrondse leidingen en kabels. De route kruist het Westeinde. Daar zou een ongelijkvloerse kruising aangelegd kunnen worden. Ontsluiting van Hazerswoude-Dorp moet nader uitgewerkt worden, maar biedt kansen om het westelijk deel van het dorp beter en directer te ontsluiten.

Er is beperkt draagvlak voor deze maatregel. Vooral aanwonenden zijn tegen vanwege de gevolgen voor de leefbaarheid bij hun woningen en bedrijven, voor de natuur en het open landschap en vanwege de historie met de HSL.

De aanleg van dit pakket kost ongeveer 45 miljoen euro. Daarbij gaat circa 10 miljoen naar de Bodegravenboog als regiobijdrage (de verwachting is dat de overige kosten worden gedragen door het Rijk en eventuele andere partijen).

Pakket 3  Noord-zuid route en Reeuwijk-Dorp

Dit pakket is toegevoegd voor het geval het perspectief op een aanpak en realisatie van de onvolledige aansluiting van de N11 op de A12 met de Bodegravenboog ontbreekt.  Dit wil overigens niet zeggen dat dit pakket dan het enige alternatief zou kunnen zijn.

In dit pakket zit een nieuwe doorgaande ontsluitingsroute die zorgt voor regionale bereikbaarheid. Maatregelen in Reeuwijk-Dorp zorgen voor het oplossen van lokale bereikbaarheidsproblemen.

Toelichting op de wegmaatregelen:

 • Alternatieve N209 :

Dit is een nieuwe noord-zuid route ten oosten van Hazerswoude-Dorp. De weg zal veel gebruikt worden, omdat bij de keuze van deze maatregel de bestaande N209 door Hazerswoude-Dorp wordt afgewaardeerd van een 80 kilometer naar een 60 kilometerweg. De nieuwe route naar de N11 zorgt op de N207 en de N209 voor afname van verkeer. Vanuit verkeerskundig oogpunt is deze weg zeer effectief, maar trekt ook veel extra verkeer aan door het gebied. Er moet rekening worden gehouden met het deel bij het Spookverlaat dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en een cultuurhistorisch waardevol gebied. Er zijn voor- en tegenstanders van deze maatregel. In de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is daarnaast een motie aangenomen dat zij geen nieuwe weg door dit gebied willen.

 • Nieuwe ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp:

De ontsluiting van Reeuwijk-Dorp gaat op dit moment vooral via de N207. Een nieuwe, snellere aansluiting op de A12 kan de druk op de N207 verminderen en de bereikbaarheid van Reeuwijk-Dorp vergroten. Om sluipverkeer tussen Waddinxveen en de A12 tegen te gaan zijn maatregelen nodig. Te denken valt aan afsluiting of instellen van eenrichtingsverkeer op de Brugweg. Op het regionale  verkeer heeft deze maatregel geen effect.

Er is beperkt draagvlak voor deze maatregel. Direct omwonenden zijn tegen en andere groepen uit het gebied zien er alleen iets in als er extra maatregelen komen tegen sluipverkeer.

De aanleg van dit pakket kost ongeveer 83 miljoen euro. Bij dit bedrag is voor het Spookverlaat rekening gehouden met een brug of een tunnel én van uitgebreide natuurcompensatie.

Pakket 4  Boog, Noord-zuid route en Reeuwijk-Dorp

Met dit pakket wordt de noord-zuid route via hoofdwegen versterkt door de Bodegravenboog aan te leggen. Er komt een verbetering van de ontsluiting van Reeuwijk-Dorp en een doorgaande noord-zuid route nabij Hazerswoude-Dorp om het dorp te ontlasten.

Toelichting op de wegmaatregelen:

 • Bodegravenboog:

Met de aanleg van de Bodegravenboog maakt regionaal doorgaand verkeer meer gebruik  van de hoofdwegen, omdat  dit sneller is dan binnendoor. Het verkeer op de N207 en op de N209 bij Hazerswoude-Dorp neemt af. Sluipverkeer op andere wegen wordt minder. De directe omgeving van de Bodegravenboog wordt beter bereikbaar, zoals woonwijken en bedrijventerreinen.

Er zijn diverse tracés en aansluitingen van de N11 op de A12 mogelijk.
Voor de Bodegravenboog is veel draagvlak.

 • Variant Alternatieve N209 ten oosten van Hazerswoude-Dorp:

Om aantasting van het Natuurnetwerk Nederland gebied bij het Spookverlaat te verminderen, is een variant van de alternatieve N209 voorgesteld. Hiermee ontstaat een oostelijke randweg voor Hazerswoude-Dorp die ten noorden van Hazerswoude-Dorp aansluit op de N209. De route kruist de Voorweg bij voorkeur met een aan te leggen ongelijkvloerse kruising. Ontsluiting van Hazerswoude-Dorp moet nader uitgewerkt worden.

De variant is nog niet bij bewoners en andere belangengroepen getoetst. De inschatting is dat deze zowel voor- als tegenstanders kent.

 • Nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp:

De ontsluiting van Reeuwijk-Dorp gaat op dit moment vooral via de N207. Een nieuwe, snellere aansluiting op de A12 kan de druk op de N207 verminderen en de bereikbaarheid van Reeuwijk-Dorp vergroten. Om sluipverkeer tussen Waddinxveen en de A12 tegen te gaan zijn maatregelen nodig. Te denken valt aan afsluiting of instellen van eenrichtingsverkeer op de Brugweg. Op het regionale  verkeer heeft deze maatregel geen effect.

Er is beperkt draagvlak voor deze maatregel. Direct omwonenden zijn tegen en andere groepen uit het gebied zien er alleen iets in als er extra maatregelen komen tegen sluipverkeer.

De aanleg van dit pakket kost ongeveer 61 miljoen euro. Daarbij gaat circa 10 miljoen naar de Bodegravenboog als regiobijdrage (de verwachting is dat de overige kosten worden gedragen door het Rijk en eventueel andere partijen).

Pakket 5 Boog en Parallelstructuur A12

Met dit pakket wordt de noord-zuid route via hoofdwegen versterkt door de Bodegravenboog aan te leggen. Het ontlast de lokale wegen door in te zetten op een maximale versterking van het hoofdwegennet.

Toelichting op de wegmaatregelen:

 • Bodegravenboog:

Met de aanleg van de Bodegravenboog maakt regionaal doorgaand verkeer meer gebruik van de hoofdwegen, omdat dit sneller is dan binnendoor. Het verkeer op de N207 en op de N209 bij Hazerswoude-Dorp neemt af.  Op de kleine wegen in Hazerswoude-Dorp neemt het verkeer beperkt af. Sluipverkeer op andere wegen wordt minder. De directe omgeving van de Bodegravenboog wordt beter bereikbaar, zoals woonwijken en bedrijventerreinen.

Er zijn diverse tracés en aansluitingen van de N11 op de A12 mogelijk.
Voor de Bodegravenboog is veel draagvlak.

 • Parallelstructuur A12:

Op de A12 tussen aansluiting N11 en de A12 is in de huidige situatie slechts gedeeltelijk een parallelstructuur aanwezig. De aanleg van een complete parallelstructuur van de Reeuwijkse randweg naar de Amaliabrug zorgt ervoor dat wegen in het gebied én de A12 worden ontlast. Er wordt beter gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en van de Amaliabrug.

Er is beperkt draagvlak voor deze maatregel: bewoners en bedrijven zijn voorstanders vanwege betere bereikbaarheid. Natuurorganisaties en een klein deel van de bewoners zijn tegen door gevolgen voor natuur en fauna en flora.

De aanleg van dit pakket kost ongeveer 45 miljoen euro. Daarbij gaat circa 10 miljoen naar de Bodegravenboog als regiobijdrage (de verwachting is dat de overige kosten worden gedragen door het Rijk en eventueel andere partijen).