Luchtfoto gebied Beter Bereikbaar Gouwe

Er ligt een uitdaging om de leefomgeving, infrastructuur en economie duurzaam en evenwichtig te vormen. We zoeken samen met onze partners in de regio naar mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets."

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen

Maatregelenpakket


Stap voor stap is toegewerkt naar één maatregelenpakket dat over vijf tot vijftien jaar wordt uitgevoerd. Op deze pagina leest u om welke maatregelen het gaat. De gemeenten en provincie hebben begin 2022 besloten over het hele pakket.


Situatieschetsen

Rechts onderaan vindt u de situatieschetsen van de fietsroutes en van de weg bij Boskoop met drie mogelijke aansluitingen op de N11. Deze schetsen zijn gemaakt om te onderzoeken wat technisch mogelijk is. Dit betekent dat de ligging van de weg nog niet definitief is. De plek van de weg kan in de volgende fase verschuiven. Meestal is er niet veel ruimte voor het verschuiven van een bestaande weg. In 2022 worden de schetsen met bewoners verder uitgewerkt.

Bodegravenboog

De Bodegravenboog is een directe aansluiting van de N11 op de A12. De maatregel is zeer gewenst en lost veel op voor het verkeer in de regio. De regio en het Rijk bespreken de maatregel gezien het MIRT A12. Het wachten is op een Rijksbesluit over mogelijke oplossingen.

Fietsroutes

Veel mensen staan achter het verbeteren van de twee fietsroutes. Deze maatregel stimuleert fietsgebruik en verhoogt de verkeersveiligheid.

  • Van Alphen aan den Rijn naar Gouda (OVF1c)

Het spoor tussen Gouda en Alphen aan den Rijn is een directe verbinding en loopt langs belangrijke locaties in de drie gemeenten. Door de vrijliggende fietspaden parallel aan het spoor beter in te richten en te verbinden met andere veelgebruikte routes wordt fietsen fijner en aantrekkelijker en worden de treinstations van R-net beter bereikbaar. In Waddinxveen en Boskoop zijn nu al een aantal goede fietspaden die onderdeel kunnen zijn van deze fietsroute.

  • Van Bodegraven naar Gouda (OVF1d)

Op deze route worden twee belangrijke fietspaden verbeterd: de route buitenom, langs de A12 en de Goudseweg N459. En de route door de bebouwde kom via de Bodegraafse Straatweg, Raadhuisweg, Zoutmansweg (onder de A12 door) richting Bodegraven langs de Goudseweg. De ontwikkeling van een mogelijke fietstunnel onder de N11 is een grote wens, maar onlosmakelijk verbonden met de planvorming rondom de Bodegravenboog.

Maatregelen bij de Gouwe

De Gouwe wordt niet verbreed en schepen tot 10,5 meter mogen op de Gouwe blijven varen. De andere maatregelen zijn:

  • Wachtplaatsen voor recreatieboten

Er komen steigers (voor zes boten) bij de spoorbrug in Alphen aan den Rijn, nabij hefbrug Boskoop en bij de spoorbrug in Gouda. Daar kunnen de boten veilig wachten tot de brug opengaat.

  • Slimme verkeerslichten

De verkeerslichten bij de hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen worden beter afgestemd op het wegverkeer én de scheepvaart. Als schepen de bruggen naderen, krijgt het wegverkeer langer groen licht. Zo staat er minder verkeer voor de verkeerslichten als de brug open is.

Nieuwe weg bij Boskoop (W20)

Een nieuwe 60-kilometerweg van Boskoop naar de N11 (W20) wordt verder onderzocht. W20-1 of W20-2 blijven als optie op tafel, voor het geval een nieuwe oeververbinding toch niet haalbaar is.

Die weg kan op lange termijn uitgebreid worden met een oeververbinding (brug of aquaduct). Zo ontstaat een extra oost-westverbinding die nodig is in het gebied. Waarom die nodig is, leest u in de ruimtelijk-economische verkenning van Beter Bereikbaar Gouwe.

Er zijn twee mogelijke routes (W20-1 en W20-2) met ieder drie mogelijke aansluitingen op de N11. De derde route (W20-3) is afgevallen na de gespreksronde van juni 2021.

  • W20-1

De rode route op de kaart: van het Jagerspad in Boskoop naar de Schans in Alphen aan den Rijn. De weg sluit aan op bestaande wegen. Bij Paddegat komt er een tunnel onder het spoor door.

  • W20-2

De groene route op de kaart: van de Burgemeester Smitweg en/of Compierekade naar het oosten, onder het spoor door en dan naar het noorden. De tunnel onder het spoor door wordt ontworpen en begroot als 80-kilometerweg. Of dat wenselijk is of niet, moet blijken uit onderzoek.

  • Aansluitingen op de N11 (Noord, Midden of Zuid)

Noord en Midden gaan allebei via de brug over de N11. Daarna gaat Noord verder via bestaande wegen en Midden via een nieuwe weg naar de Gouwelandenlaan. Zuid gaat onder de N11 langs. Bij alle drie de aansluitingen moet er een nieuwe tunnel onder het spoor door komen.

Onderzoek naar een oeververbinding

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn én de omgeving willen het liefst een nieuwe oeververbinding (brug of aquaduct) bij de Gouwe. Daarom wordt onderzocht of die oplossing mogelijk is op lange termijn en misschien al op middellange termijn.

Het beschikbare geld blijft een voorwaarde. Een brug lijkt daarom volgens de bestuurders financieel kansrijker dan een aquaduct, maar dat moet uit onderzoek blijken. De volksvertegenwoordigers kunnen besluiten om extra geld te reserveren voor een oeververbinding.

Een oeververbinding wordt op drie plaatsen onderzocht. Het gaat aan de noordkant om de ‘W20-2-plus’, een nieuwe weg die vanaf de Burgemeester Smitweg doorgetrokken wordt naar de N207 langs de Gouwe. De tweede locatie voor een oeververbinding is ter hoogte van de Halve Raak. Daarbij wordt ook gekeken of een nieuwe weg naar deze oeververbinding toe mogelijk is. De derde plek die wordt onderzocht is ten zuiden van de hefbrug in Boskoop, op grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Deze laatste mogelijkheid is nieuw en een wens van de gemeenteraad van Alphen, die is overgenomen door Provinciale Staten.

Onderzoek naar een tunnel(bak)

Op verzoek van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn én de omgeving is ook een onderzoek naar een tunnel(bak) onder de N209 in Hazerswoude-Dorp in het maatregelenpakket opgenomen. Daarbij worden de resultaten van de studie N206/N209 betrokken.


Beter Bereikbaar Gouwe gaat een nieuwe fase in

Beter Bereikbaar Gouwe gaat een aantal maatregelen verder uitwerken en onderzoeken, om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Gouwegebied te verbeteren. In dit filmpje leggen we uit wat we gaan doen.

Kaart maatregelen fase 3a maart 2022