Eerdere maatregelen


Het is aan de samenwerkende overheden om te komen tot één maatregelenpakket voor de middellange termijn (over vijf tot vijftien jaar). Sinds 2018 werken ze daar stap voor stap naar toe, samen met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Hier leest u over de maatregelen en pakketten die eerder zijn onderzocht op inhoud en draagvlak.


Inhoud pakketten

In alle vijf pakketten zaten dezelfde voorstellen voor de fiets, bereikbaarheid van openbaar vervoer en de vaarroute Gouwe. Daarnaast werd de volgende mix van wegmaatregelen voorgelegd:

  1. Boog en Noord:

Met dit pakket wordt de noord-zuidroute via hoofdwegen versterkt door de Bodegravenboog (W9) aan te leggen. Ook heeft dit pakket een noordelijke route bij Boskoop (W20), die op langere termijn kan worden aangepast of uitgebreid met een oeververbinding (oost-west). Dit pakket is doorgegaan naar de volgende ronde, met drie opties voor W20. Meer informatie hierover leest u hier.

  1. Boog en West:

Met dit pakket wordt de noord-zuidroute via hoofdwegen versterkt door de Bodegravenboog (W9) aan te leggen én een westelijke randweg bij Hazerswoude-Dorp (W22) om de knelpunten in het dorp op te lossen.

  1. Noord-zuidroute en Reeuwijk-Dorp:

In dit pakket zit een nieuwe doorgaande ontsluitingsroute, de alternatieve N209 (W18). Deze weg zorgt voor regionale bereikbaarheid. Een extra ontsluiting van Reeuwijk-Dorp (W24) zorgt voor het oplossen van lokale bereikbaarheidsproblemen.

  1. Boog, Noord-zuidroute en Reeuwijk-Dorp:

Met dit pakket wordt de noord-zuid route via hoofdwegen versterkt door de Bodegravenboog (W9) aan te leggen. Er komt een verbetering van de ontsluiting van Reeuwijk-Dorp (W24) en een oostelijke randweg bij Hazerswoude-Dorp (W18b) om het dorp te ontlasten.

  1. Boog en parallelstructuur A12:

Met dit pakket wordt de noord-zuidroute via hoofdwegen versterkt door de Bodegravenboog (W9) aan te leggen. Het ontlast de lokale wegen door in te zetten op een maximale versterking van het hoofdwegennet via een parallelstructuur op de A12 (W21).

Beoordeling van wegen

Over de Bodegravenboog (W9) en de noordelijke ontsluitingsroute Boskoop (W20) leest u hier.

  • Westelijke randweg Hazerswoude-Dorp (W22)

Er was geen draagvlak voor deze maatregel. Vooral aanwonenden waren tegen vanwege de gevolgen voor de leefbaarheid bij hun woningen en bedrijven, voor de natuur en het open landschap en vanwege de historie met de HSL.

  • Alternatieve N209 (W18)

Er waren voor- en tegenstanders van deze maatregel. In de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is een motie opnieuw bevestigd dat de gemeenteraad geen nieuwe weg door dit gebied wil.

  • Nieuwe ontsluitingsweg Reeuwijk-Dorp (W24)

Er was beperkt draagvlak voor deze maatregel. Direct omwonenden zijn tegen, de bewoners van de Brugweg zijn voor en andere groepen uit het gebied zagen er alleen iets in als er extra maatregelen komen tegen sluipverkeer.

  • Oostelijke randweg bij Hazerswoude-Dorp (W18b)

Om aantasting van het Natuurnetwerk Nederland bij het Spookverlaat te verminderen, is een variant van de alternatieve N209 voorgesteld. Hiermee ontstaat een oostelijke randweg voor Hazerswoude-Dorp die ten noorden van Hazerswoude-Dorp aansluit op de N209. Er waren voor- en tegenstanders van deze maatregel.

  • Parallelstructuur A12 (W21)

Er was beperkt draagvlak voor deze maatregel. Bedrijven waren voor, maar met name natuurorganisaties en omwonenden waren tegen. Gemeente Waddinxveen nam een motie tegen W21 aan.