Containerschip nauw van Boskoop

De ontsluiting van Gouda van het gebied rondom de Gouwe staat onder druk. De (water)wegen zitten aan hun taks. Ook voor de gemeente Gouda is deze as van groot belang. Daarom maak ik mij als wethouder van Gouda graag sterk voor een integrale en gezamenlijke aanpak."

Wethouder Hilde Niezen


analyse


Er zijn diverse, van elkaar losstaande studies en onderzoeken bekend. Het is van belang om zorgvuldige en integrale afwegingen te kunnen maken en oplossingen te vinden voor conflicterende belangen. Deze afwegingen kunnen via een programmatische aanpak worden voorbereid.


In de bijgaande kaarten komen de knelpunten en ambities in het gebied terug. Deze worden hieronder kort beschreven.

De Greenport Boskoop streeft het beleidsconcept na van Greenport 3.0 en heeft daarmee de ambitie om de internationale concurrentiepositie van het tuinbouwcluster te versterken. Dat betekent investeren in verduurzaming en modernisering van de productie en investeren in een samenhangend netwerk van Greenports en gerelateerde productiegebieden, in samenhang met de Mainports Schiphol en de Rotterdamse haven. Een betrouwbare bereikbaarheid van de Greenport speelt daarbij een belangrijke rol.

De Planstudie N207 Zuid heeft laten zien dat voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied meer nodig is dan alleen de realisatie van de Verlengde Bentwoudlaan. Dit verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid lijkt nog urgenter te worden door bijvoorbeeld actuele woningbouwplannen bij Zoetermeer, maar ook door de spanning tussen vaar- en wegverkeer in het gebied.

Daarnaast heeft de Lange Termijn Verkenning Boskoop en omstreken (LTV Boskoop) vraagstukken, ambities en opgaven in het gebied in kaart gebracht. Een van de conclusies is dat de bereikbaarheid in het gebied nabij de Gouwe sterk onder druk staat. Er is sprake van een hoge intensiteit van het wegverkeer op de noord-zuid georiënteerde N207 wat leidt tot sluipverkeer en problemen met leefbaarheid.

De intentieverklaring Groene Corridor, getekend door 20 partijen waaronder de provincie Zuid-Holland, geeft een duidelijke ambitie om de transportroute van de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude naar de Rotterdamse haven klimaatneutraal te maken.

Voor de scheepvaart geldt dat de combinatie van beroeps- en recreatievaart op de vaarweg de Gouwe een belangrijk aandachtspunt is voor met name de veiligheid, vooral in het recreatief vaarseizoen van 1 april tot 1 oktober. Dat de Gouwe voor de recreatievaart een van de weinige staande-mastroutes is waarover van noord Nederland naar zuid Nederland e.a. kan worden gevaren, maakt dit zeer complex. Daarnaast varen er op ontheffing bredere schepen (10,5 meter) dan conform de Vaarwegenverordening Zuid-Holland 2015 is toegestaan.

Ten slotte staat er een grote onderhoudsopgave voor oevers, vaarwegen, wegen en kunstwerken van de Gouwe en de N207 op stapel.

Bovenstaande vraagstukken en ambities vragen om een integrale afweging samen met de verschillende stakeholders. De thema’s leefbaarheid, bereikbaarheid, bodemdaling, waterkwaliteit, recreatie, energietransitie, woningbouw, bedrijventerreinen, beheer en onderhoud, goederenvervoer over water en recreatieve gebruiksmogelijkheden zijn sterk met elkaar vervlochten. Allemaal zijn ze van invloed op de economische kracht en potenties van het gebied.


Kaarten van de knelpunten en ambities in het gebied