Bomenteelt in Boskoop

De hefbrug van Boskoop benadrukt de noodzaak van dit programma. Om meters te maken met bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling is een integrale benadering nodig. Als wethouder van Alphen aan den Rijn draag ik daar graag mijn steentje aan bij."

Wethouder Kees van Velzen

Aanpak


We werken stap voor stap naar de uitvoering toe. Dit doen we, de overheden, zoveel mogelijk samen met belanghebbenden in het gebied. Uiteindelijk besluiten volksvertegenwoordigers, gemeenteraden, provinciale staten en bestuur van Rijnland, over de maatregelen. Het programma bestaat uit drie fasen.


Fase 1 – 2018: scenario’s – de eerste ideeën

In 2018 is een gebiedsvisie gemaakt en zijn enkele scenario’s opgesteld. Dit is samen met diverse betrokkenen voorbereid. De rapporten uit fase 1 vindt u onder Documenten – fase 1.

De gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap hebben eind 2018 besloten om de maatregelen uit een aantal scenario’s verder uit te laten werken.

Het programma richtte zich eerst met name op de knelpunten in Hazerswoude, Boskoop en Waddinxveen. Eind 2018 werd duidelijk dat problemen én oplossingen zich ook bevinden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze gemeente is daarom in 2019 deelnemer geworden aan het programma.

Fase 2 – 2019 – 2021: naar een maatregelenpakket en een uitvoeringsprogramma

In deze fase werken we de maatregelen stap voor stap verder uit en beoordelen we ze. Niet alle maatregelen zijn nodig. We moeten een keuze maken. Ook zijn er nog varianten of nieuwe ideeën mogelijk.

In een aantal rondes worden de maatregelen onderzocht, via gesprekken, werksessies met belanghebbenden en met berekeningen van (verkeers)deskundigen. De uitkomst van een onderzoeksronde wordt eerst aan bestuurders voorgelegd. Daarna gaan we er mee naar belanghebbenden (werksessies) en volgt een nieuwe ronde van onderzoek en aanscherping.

Begin 2020 zijn uit voorstellen van bewoners en andere belanghebbenden 14 nieuwe ideeën toegevoegd aan de eerdere 26 maatregelen. Uit de totale set van 40 maatregelen volgt een aantal varianten voor samenhangende maatregelpakketten. Dit wordt later in 2020 aan de gemeenteraden, verenigde vergadering van het waterschap en Provinciale Staten voorgelegd. Een besluit van deze volksvertegenwoordigers over een pakket is naar verwachting in 2021.

Investeringsagenda

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt een gezamenlijke regionale investeringsagenda opgesteld. We zoeken naar mogelijke subsidies voor de uitvoeringsmaatregelen zowel nationaal als Europees.

Fase 3 vanaf 2021: plannen ter inzage en start van de uitvoering

In deze fase worden alle voorgestelde maatregelen vertaald naar bestemmingsplannen of andere planologische kaders. Deze plannen liggen dan ‘ter inzage’. Belanghebbenden kunnen dan formeel bezwaar maken. Wijzigingen in de bestemmingsplannen worden aangekondigd op de gemeentepagina’s in lokale media en op websites.
Hierna kan de uitvoering starten.

Gezamenlijke opgave van de overheden

Beter Bereikbaar Gouwe is een gezamenlijke opgave van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland. Onder aanvoering van de provincie werken de partijen samen aan de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk neemt deel als kernpartner vanaf fase 2. De gemeente Gouda is vanaf medio 2019 geen kernpartner meer.

De wethouders, gedeputeerde en hoogheemraad van de overheden bereiden besluitvorming voor in de Bestuurlijke Afstemgroep. De daadwerkelijke besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap.

Er wordt ook overlegd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met Rijkswaterstaat over de aansluiting A12- N11 (een van de mogelijke maatregelen is W9).


Betrekken van de omgeving

We informeren en raadplegen belanghebbenden in het gebied. We houden gesprekken met bijvoorbeeld bewonersverenigingen, belangenorganisaties van verkeer, natuur, recreatie, scheepvaart, bedrijven, enzovoort. Ook kan er gereageerd worden via e-mail.

Zo krijgen we de belangen goed in beeld en de argumenten voor en tegen maatregelen. Dit verwerken we in de beoordeling van de maatregelen. Eén van de criteria in de beoordeling is draagvlak.

Er zijn ook werksessies voor bewoners, belangenorganisaties en andere belanghebbenden. Die waren er in juli, september en oktober 2018, in juli 2019 en december 2019. In 2020 zijn er online bijeenkomsten in juni en in het najaar volgen er naar verwachting ‘fysieke’ bijeenkomsten.