Bomenteelt Boskoop

De hefbrug van Boskoop benadrukt de noodzaak van dit programma. Om meters te maken met bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling is een integrale benadering nodig. Als wethouder van Alphen aan den Rijn draag ik daar graag mijn steentje aan bij."

Wethouder Kees van Velzen


aanpak de Gouwe


Het programma omvat vele thema’s die zoveel als mogelijk met elkaar in lijn moeten blijven. Daarom wordt veel nadruk gelegd op het koppelen van de verschillende beleidsterreinen en de aansluiting tussen de verschillende disciplines en opgaven.


Fasering

Het aanpakken van de bereikbaarheidsknelpunten gebeurt in drie fasen.

De planning van de eerste fase is erop gericht de integrale gebiedsvisie en scenario’s met maatregelpakketten voor een betere bereikbaarheid voor de verkiezingen van Provinciale Staten af te ronden en om bij deze verkiezingen van maart 2019 aandacht te kunnen vragen voor de maatregelen die in dit gebied nodig zijn. Op 12 juli heeft een eerste bestuurlijk overleg plaats gevonden in de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) programmatische aanpak Gouwe. Deze groep bestaat uit de binnen het gebied betrokken verantwoordelijk wethouders en gedeputeerden en het hoogheemraadschap.

Op 5 november werd in de BAG ingestemd met de gebiedsvisie Beter Bereikbaar Gouwe en de bereikbaarheidsscenario’s. In december 2018 vond besluitvorming plaats door de colleges van Burgemeester&Wethouders, Dijkgraaf & Hoogheemraden en Gedeputeerde Staten.

Volgende fasen

Het informeren en betrekken van stakeholders loopt door in volgende fasen. In de fase 2 (uitvoeringsprogramma) en fase 3 (realisatie) worden de maatregelen en de impact daarvan concreter. Daarmee zal het informeren en betrekken van stakeholders nog intensiever worden vormgegeven.

Werk met werk

De Programmatische aanpak Gouwe leent zich bij uitstek voor het maken van werk met werk. Het gelijktijdig en met elkaar afgestemd oppakken van verschillende onderzoeken, realisaties en beheer en onderhoud van provincie, waterschap en gemeentes, leidt niet alleen tot efficiëntie maar ook tot een betere samenhang.

Investeringsagenda

Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma zal een gezamenlijke regionale investeringsagenda opgesteld worden. We zoeken naar mogelijke subsidies voor de uitvoeringsmaatregelen zowel nationaal als Europees.

Draagvlak

Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau wordt gestreefd naar draagvlak voor de werkwijze, de onderzoeken en de resultaten van de drie fasen van de programmatische aanpak.


Betrekken van de omgeving

Om de omgeving tijdig en voldoende bij het proces te betrekken en hun belangen en meekoppelkansen te kunnen meenemen bij het opstellen van de integrale gebiedsvisie, de maatregelenpakketten en het uitvoeringsprogramma worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Concreet gebeurt dit door workshops en interviews met belanghebbenden. De input werd in fase1 uitgewerkt tot een gebiedsvisie en scenario’s met maatregelpakketten voor een betere bereikbaarheid. Vervolgens worden de effecten van de maatregelen op de bereikbaarheid doorgerekend.

In 2019 start fase 2. Ook deze fase zal - net als in fase 1 - met de partners gezamenlijk worden voorbereid en ook hierbij zullen belanghebbenden in het gebied nauw worden betrokken. De aanpak van fase 2 is erop gericht om een Uitvoeringsprogramma en de benodigde bestuursovereenkomsten in het najaar van 2020 vast te kunnen stellen.